La diversitat genera retenció de talent i productivitat (2a part)

Bones pràctiques en diversitat LGBT dins l’empresa

En l’últim article vam veure com una bona estratègia de diversitat dins l’empresa pot aportar molts beneficis. També vam observar que la situació de les persones LGBT dins el context laboral a Espanya no és del tot favorable, doncs encara queda molt camí per recórrer. En aquest article revisarem la legislació vigent en matèria de drets de les persones del col·lectiu i indicarem una sèrie d’accions per implantar una estratègia efectiva de gestió de la diversitat.

Pel que respecta a la legislació, a Catalunya tenim la Llei 11/2012 del 10 d’octubre que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals. Segons aquesta llei, les empreses estan obligades a integrar el dret a la igualtat de tracte i oportunitats de les persones LGBT. A més, l’article 21 estableix una sèrie de mesures i actuacions per promoure espais de treball favorables al col·lectiu. En aquest sentit, la gestió de la diversitat pretén garantir els drets de les persones LGBT dins l’empresa, drets ja garantits per llei. És cabdal conèixer i complir aquesta llei.

Les passes necessàries per començar a treballar la diversitat dins l’empresa són les següents:

La primera fase inclou el diseny i la planificació de l’estratègia. En aquesta etapa es recomanable realitzar una anàlisi exhaustiva sobre la situació de les persones LGBT dins l’empresa. Segons l’últim informe de l’OIT Transformar las empresas mediante la diversidad y la inclusión, només en una de cada tres empreses es medeix el nivell d’ inclusió.

Cal recordar que la Llei de Protecció de Dades prohibeix emmagatzemar informació “sensible” per tal de salvaguardar l’orientació sexual de les persones. Per aquesta raó, les empreses podran dur a terme enquestes anònimes sobre el “clima laboral” amb la finalitat de conèixer la situació i la percepció de les persones treballadores.

La segona fase comporta implementar diferents accions transversals.

· Revisar i adaptar les polítiques internes de l’empresa: Les persones LGBT tenen els mateixos drets de conciliació? L’organització facilita el canvi de nom en el cas de les persones trans? També caldria incorporar explícitament la diversitat LGBT en els manuals i codis ètics de l’organització.

· Sensibilitzar i formar la plantilla en diversitat sexual i de gènere. És d’una importància cabdal que les persones treballadores siguin conscients de les discriminacions que es produeixen en l’espai de treball per poder prevenir-les de forma adient i promoure un clima favorable per a tothom.

· Creació d’una comissió de persones del col·lectiu LGBT i “aliats/es”. Dins l’empresa són necessaris referents a qui recórrer en cas de discriminació. En aquesta línia, també es necessita representació en el personal d’alta direcció.

· Diseny d’un quadre amb indicadors que mostrin el progrés de l’empresa i determinin l’efectivitat de l’estratègia.

· Elaboració d’un protocol de prevenció i detecció de violències per raó d’identificació de gènere i/o orientació sexual.

-L’última fase consisteix a comunicar a nivell extern el conjunt d’accions que s’han dut a terme dins l’empresa per a posicionar-se com a referent. Si volem ser motor de canvi, hem de transmetre el nostre compromís de “tolerància zero” envers les discriminacions LGBTIfòbiques i incorporar una sèrie de mesures que propiciïn la inclusió de la diversitat. De fet, segons l’última enquesta sobre diversitat i inclusió que va dur a terme l’OIT, les persones treballadores tenen més tendència a declarar un alt nivell de benestar personal quan l’empresa transmet “tolerància zero” envers la discriminació, l’assetjament o la violència.

En definitiva, les empreses tenen un paper fonamental en el desenvolupament d’accions que promoguin un clima laboral favorable envers la diversitat. Cada vegada és més necessari que les organitzacions siguin cada cop més conscients dels seus valors en matèria de diversitat i inclusió.

Fonts consultades:
OIT: Transformar las empresas mediante la diversidad y la inclusión https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/— act_emp/documents/publication/wcms_844928.pdf

¿T’agradaria promoure la diversitat de gènere i/o orientació sexual en la teva empresa mitjançant accions de sensibilització? Contacta amb nosaltres.

  Voldria...

  També et pot interessar:

  Estàs pensant en elaborar, actualitzar o posar en marxa un pla de comunicació no sexista? Necessites un Protocol contra l’assetjament sexual? Posa’t en contacte amb nosaltres.

   Voldria...

   També et pot interessar:

   Per |2022-06-27T14:21:57+02:00juny 21st, 2022|Bretxa salarial, Igualtat de gènere|0 Comentaris

   Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

   Go to Top