Llei Pla d’Igualtat

Aquesta nova llei és una modificació de la llei 3/2007 del 22 de març, per a poder millorar les actuacions empresarials en matèria de gènere.
Les noves modificacions busquen la igualtat real entre dones i homes dins de les empreses, millorant així les oportunitats per a les dones sense importar l’edat o estat civil.
Les modificacions més importants són les del Pla d’igualtat i el seu registre. Des de Fundació SORLI et mostrem les modificacions més significatives.

Què és un Pla d’Igualtat?

Abans d’abordar els requisits a la que ens obliga aquesta modificació, hem d’entendre per què hauríem d’aplicar-los.

Un pla d’igualtat busca la igualtat real entre dones i homes dins de les empreses, oferint així mateixes oportunitats i salaris.

A aquest efecte s’han ampliat les obligacions a complir per les empreses:

 • Contribuir a la igualtat real entre dones i homes en matèria d’oportunitats de creixement dins de l’empresa, tracte dins de l’empresa integrant la perspectiva de gènere, especialment en recursos humans.
 • Conciliació familiar real, tant per a dones com per a homes per a equiparar la càrrega mental i horària fora del treball.
 • Assegurar la igualtat de les persones treballadores durant la contractació, dins dels plans de creixement de l’empresa, igualtat salarial i facilitant l’oportunitat d’arribar a llocs de responsabilitat sense importar el gènere.
 • Formar a les persones treballadores en matèria de gènere incloent la igualtat de gènere dins de la imatge de l’empresa, eliminant el llenguatge sexista en la comunicació interna i promovent una cultura interna a favor de la igualtat de gènere.
 • Prevenir l’assetjament sexual per motius de gènere, sexe o per orientació sexual.
 • Avaluar l’empresa i elaborar i posar en marxa un pla d’igualtat en totes les àrees de l’empresa, implementant les mesures i accions necessàries per a complir amb la nova llei.
 • Contingut obligatori del pla d’igualtat.

Un pla d’igualtat busca la igualtat real entre dones i homes dins de les empreses, oferint així mateixes oportunitats i salaris.

Òbviament una empresa sempre pot ampliar les àrees d’acció en termes d’igualtat, tanmateix les obligacions són:

 • Definir qui estarà involucrat en les comissions del pla d’igualtat de l’empresa.
 • Definir l’àmbit personal, territorial i temporal de l’empresa i les seves persones treballadores.
 • Elaborar un informe d’ avaluació de la situació actual de l’empresa i durant el procés d’implantació del pla d’igualtat.
 • Presentar els resultats de l’auditoria retributiva.
 • Definir els objectius quantitatius i qualitatius, així com les mesures concretes a aplicar i les prioritats de l’empresa.
 • Analitzar i identificar els recursos necessaris per a implementar el pla d’actuació, tant materials com humans.
 • Calendaritzar  els passos a seguir per a crear, implementar i fer el seguiment del pla d’igualtat.
 • Creació, composició i funcionament del comité.
 • Generar un procediment per a seguir quan o si sorgeixen discrepàncies durant el seguiment o revisió del pla d’acció.

Qui haurà de tenir un pla d’igualtat?

Abans, qualsevol empresa amb menys de 250 persones treballadores estava exempta d’implantar un pla d’igualtat, encara que algunes d’elles l’elaboraven per consciència social, per millorar la seva imatge, o com una pena judicial.

No obstant això, amb les noves modificacions, totes les empreses amb més de 50 persones treballadores estan obligades a tenir un pla d’igualtat.

Nous terminis de registre

Tots els plans d’igualtat hauran d’estar registrats en el registre de convenis i acords col·lectius de treball, que és d’accés públic. Els terminis per a crear un pla d’igualtat i posar-lo en marxa dependran de la quantitat de persones treballadores:

 • Entre 150 i 250 treballadors/es: el termini va finalitzar el 7 de març de 2020.
 • Entre 100 i 150 treballadors/es: el termini finalitza el 7 de març de 2021. Això significa que les empreses hauran de crear i implementar aquest pla durant el primer semestre d’enguany.
 • Entre 50 i 100 treballadors/es: aquestes  són les empreses incloses en l’última modificació del pla d’igualtat. Tenen 2 anys per a poder fer efectius els canvis. Tenen de termini fins el 7 de març de 2022.

Comissió d’igualtat

Les empreses estaran obligades a crear una comissió dedicada a la creació o implementació del pla d’igualtat.

Aquesta comissió haurà d’estar formada per representants de l’empresa i de les persones treballadores de manera paritària amb igualtat de participació entre home i dones.

Aquesta comissió s’encarregarà d’adoptar els acords necessaris dins de l’empresa. Serà el màxim òrgan negociador i decisor en aquest àmbit.

Totes les empreses amb més de 50 persones treballadores estan obligades a tenir un pla d’igualtat.

Tipus de contracte

En aquesta modificació s’incorpora una demanda llargament reclamada:  fins ara les baixes per embaràs, adopció, guarda amb opció d’adopció, embaràs de risc, naixement, baixa temporal i violència de gènere no computaven en la durada del contracte.
Aquestes doncs seran baixes que no restaran drets a les persones treballadores.

Qualsevol mare o pare amb fills i filles menors de 12 anys podran demanar una modificació del seu horari laboral, d’acord amb les necessitats de l’empresa, per a conciliar vida familiar i vida laboral de manera efectiva.
Les reduccions de jornada ja no podran donar-se al cònjuge. Si una parella té o adopta un fill o filla, no podrà cedir les seves hores de reducció de jornada o baixa per maternitat/ paternitat a l’altra membre de la parella.

Durada

Els plans d’igualtat hauran de tenir una durada suficientment llarga perquè es puguin implementar les mesures correctores per assolir el seu objectiu: la igualtat real entre dones i homes a l’empresa. Aquesta durada la fixarà la comissió del pla d’igualtat, amb un màxim de 4 anys per a la seva total implementació.

Per a la bona realització del pla d’igualtat i la seva implementació es faran un mínim de 2 revisions i avaluacions, encara que el recomanable seria fer-ne dues a l’any.

La Fundació SORLI assessora, acompanya i forma a les empreses en el seu procés d’assolir la igualtat en un entorn laboral segur i lliure de violències masclistes.

La teva empresa necessita un Pla d’Igualtat. Informa’t!