Si et trobes redactant el marc normatiu del Pla d’Igualtat, no pots oblidar fer esment de les següents qüestions:  

El marc normatiu és un punt essencial del Pla d’Igualtat, ja que deixa constància de tots els aspectes legals que vetllen per la igualtat de gènere i pel compliment i regulació del Pla. Aquest marc normatiu engloba totes les lleis que persegueixen la igualtat d’oportunitats i de tracte entre homes i dones i els principis que protegeixen.

Si et trobes redactant el marc normatiu del Pla d’Igualtat, és indispensable fer constar:

 • Els articles 7 i 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans:
  • Article 7: La llei és la mateixa per a tothom. No se’ns pot aplicar de forma diferent.
  • Article 23: Tenim dret a treballar, a triar lliurement una feina i a rebre un sou que ens permeti viure dignament, a nosaltres i a la nostra família. Totes les persones que facin el mateix treball, tenen dret, sense cap discriminació, al mateix sou.
   Si treballem, tenim dret a agrupar-nos per defensar els nostres interessos.
 • Els articles 9, 14 i 35 de la Constitució Espanyola:
  • Article 9(2): Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
  • Article 14: Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
  • Article 35: Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les seves necessitats i les de la seva família sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó de sexe.

També hi pots incorporar algunes directives internacionals com:

Totes aquestes lleis tenen l’objectiu comú de preservar el progrés i els drets de les dones, així com impulsar l’erradicació de creences residuals del sistema patriarcal, generant un nou sistema inclusiu que posi l’accent en la igualtat.

Vivim en una societat on perdura un sistema desigual

Tot i que ha evolucionat al llarg del temps i que és una societat formalment igualitària, encara manté i reprodueix idees i actituds que generen, inevitablement, desigualtat.

L’origen d’aquesta organització social i cultural es remunta a les primeres civilitzacions i assentaments. Antigament, es produïa una discriminació directa al col·lectiu de dones: no podien ser propietàries de res i tenien prohibit l’accés a l’educació, al món laboral i al sufragi, entre altres drets.

Es construeix així una societat patriarcal que considerava a les dones com un objecte propietat dels homes (primer del pare, després del cònjuge i finalment del fill).

En aquest sentit, les normes socials estaven sustentades en la creença que la dona era el sexe dèbil i devia ser tractada com a una persona menor d’edat. Malauradament, avui dia això encara és vigent en diversos països del món. En l’actualitat no només s’han refutat molts dels arguments que s’utilitzaven aleshores per a justificar el sistema patriarcal, sinó que també hem aconseguit equiparar els drets i deures d’homes i dones.

Tanmateix, acabar amb el pensament tradicional, les creences i els rols de gènere encara suposa un repte per la nostra societat i és la principal causa de la desigualtat.

És per això que, més enllà d’una declaració igualitària de drets, els organismes regionals, autonòmics, estatals i les organitzacions internacionals han promogut una sèrie de lleis amb l’objectiu de corregir les desigualtats que impacten injustament en la vida de la meitat de la població: les dones.

Vols informar-te? Envia’ns un correu:

  Voldria...