El Pla d’Igualtat: l’eina per combatre la desigualtat al món laboral

Les desigualtats entre homes i dones encara persisteixen  a la nostra societat, difícilment poden eliminar-se si no repensem i redefinim el nostre ‘modus operandi’. En aquest sentit,  la legislació vigent no només declara que homes i dones són iguals; també imposa a les institucions públiques i privades l’obligació d’establir plans estratègics que persegueixin la igualtat real. Això s’ha aconseguit mitjançant uns procediments definits a la Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre homes i dones, ampliat recentment amb el Real Decret 901/2020. En concret, per al món laboral es materialitza en el Pla d’Igualtat, un document estratègic i transversal que persegueix dos objectius:

  1. Analitzar la situació d’igualtat que hi ha a l’entitat.

És important que aquest anàlisi es composi d’una metodologia quantitativa i d’una qualitativa. Amb la primera, busquem realitzar una radiografia de la nostra plantilla, comparant el nombre de treballadors i treballadores, així com els salaris que perceben. Per dur-ho a terme, cal tenir en compte factors com la jornada laboral, la distribució del personal en els diferents departaments o llocs de treball i la modalitat de contracte, entre d’altres. Amb la metodologia qualitativa, analitzem les creences i vivències del personal respecte al seu dia a dia a l’entitat, als procediments laborals, i al tracte entre companys o responsables.

  1. Establir objectius i accions concretes per a complir-los.

És fonamental que els objectius es marquin a partir dels resultats obtinguts del diagnòstic i que siguin objectius realistes i seqüenciats. D’aquesta manera, els canvis es produiran progressivament, fent-se més estables amb el temps, i augmentarà la satisfacció del personal respecte al rendiment del Pla. Les accions definides per assolir els objectius han de ser clares, concises i han d’estar adaptades en funció de l’àmbit en el qual s’aplicaran i del seu objectiu de treball.

Establir un Pla d’Igualtat suposa un repte per a les entitats i cal remarcar que els resultats propiciaran un ambient de treball més segur, una major satisfacció del personal amb l’entitat i promouen la conscienciació al voltant de les desigualtats. En última instància, la implementació del Pla també contribueix a  ampliar el coneixement sobre l’estat real de la igualtat en l’entorn laboral.

pla d'igualtat

Quines empreses han de tenir un Pla d’Igualtat?

D’acord a la legislació, les empreses estan obligades a tenir i posar en marxa un pla d’igualtat a partir de 100 persones treballadores. Aquest nombre baixarà a 50 al 2022.

Les empreses amb menys treballadors hauran de tenir un paquet de mesures per a garantir la igualtat a l’empresa.

La Fundació SORLI es compromet a acompanyar-te en aquesta transició cap a la igualtat.

Vols informar-te? Envia’ns un correu:

    Voldria...