POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Informació addicional

La present Política de privacitat i protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari/a a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que FUNDACIÓ PRIVADA SORLI posa a disposició dels Usuaris i les Usuàries d’Internet. La present Política de privacitat forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari/a garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’Usuari/a garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a FUNDACIÓ PRIVADA SORLI per als fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per a compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’Usuari/a a les diferents webs. Qualsevol informació personal recollida a través d’aquestes aplicacions, pot ser emprada per persones Usuàries terceres de les mateixes, i les seves interaccions estaran sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per la persona Usuària pot ser compartida amb altres Usuaris/es d’aquest servei, sobre els quals FUNDACIÓ PRIVADA SORLI no hi té cap mena de control.

Amb l’objectiu d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de la persona Usuària, FUNDACIÓ PRIVADA SORLI podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari/a, en aquells casos en què la configuració de la persona Usuària a l’efecte així ho permeti.

A efectes de la seguretat tècnica i de diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, FUNDACIÓ PRIVADA SORLI podrà registrar la direcció IP (número de identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre ells). Aquesta informació podrà també ser utilitzada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2. Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari/a?

  • Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA SORLI amb CIF G67352591
  • Direcció postal: Carrer d’Ausiàs Marc, 107, 08013 Barcelona
  • Telèfon: 932 457 366
  • Correu electrònic: hola@fundaciosorli.org

3. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari/a?

FUNDACIÓ PRIVADA SORLI tracta la informació facilitada per la persona Usuària amb l’objectiu d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquesta. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

 

a. Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a tal efecte.

b. Curriculums remesos a través del Portal.

c. La participació a blogs, per mitjà de comentaris.

d. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

 

FUNDACIÓ PRIVADA SORLI podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.

En el supòsit que l’Usuari/a es registri al Portal a través del login social, FUNDACIÓ PRIVADA SORLI únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari/a pels quals hagi donat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de la qual es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, i aquestes interaccions es regiran per la política de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. FUNDACIÓ PRIVADA SORLI no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que en facin de la informació de l’Usuari/a.

4. Informació sobre el tractament de dades per a l’enviament de comunicacions des de FUNDACIÓ PRIVADA SORLI

Les dades utilitzades, o facilitades, a les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per FUNDACIÓ PRIVADA SORLI per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de FUNDACIÓ PRIVADA SORLI o del seguiment i optimització de les campanyes de màrketing dutes a terme per mitjà de tecnologies a l’efecte; i la elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment a cadascuna de les comunicacions rebudes per mitjà del mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà la seva base en la manifestació contrària al tractament per la seva part. En tot cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada prèviament o per mitjà de correu electrònic a la direcció hola@fundaciosorli.org.

5. Per quin període de temps conservarem les dades personals de l’Usuari/a?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a fer front a la sol·licitud de l’Usuari/a o mentre no se’n sol·liciti la seva supressió per la persona usuària. En el cas concret dels currículums les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat o interessada.

6. Quina es la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari/a?

La base legal per al tractament de les dades és la nostra política de privacitat i la legitimació per consentiment de la persona Usuària.

7. A quines persones destinatàrias es comunicaran les dades personals de l’Usuari/a?

En aquells casos en què l’Usuari/a sol·liciti, a través de la web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitades a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa de FUNDACIÓ PRIVADA SORLI.

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari/a així ho justifiqui, les dades de identificació podran facilitar-se a altres entitats afiliades a la xarxa de FUNDACIÓ PRIVADA SORLI, incloses aquelles ubicades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als efectes de fer front a la sol·licitud vinculada al país de destí.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a FUNDACIÓ PRIVADA SORLI.

8. Quins són els drets de l’Usuari/a quan ens facilita les seves dades personals?

La persona Usuària té dret a obtenir confirmació sobre si FUNDACIÓ PRIVADA SORLI tracta les seves dades personals, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries pels fins que varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari/a podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari/a podrà oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ PRIVADA SORLI cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari/a podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos dirigint una comunicació per mitjà de correu postal a: FUNDACIÓ PRIVADA SORLI, Carretera De Montmeló, 108-120, 08403,  Granollers (Barcelona), o correu electrònic a: hola@fundaciosorli.org amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

 

 

política de privacitat