GLOSSARI DE L’EQUITAT DE GÈNERE

Què és “equitat de gènere”?

Per “equitat de gènere” s’entén el tracte imparcial i equitatiu entre homes i dones, considerant-los com a iguals en societat, però tenint en compte les seves diferències.

Aquest principi atén les característiques i circumstàncies de cada individu, incloses les desigualtats històriques que el gènere femení arrossega pel que fa a representació política o presència en el mercat laboral. El resultat de les accions orientades a l’equitat no ha de ser igual per a tots dos sexes, però sí equivalent, pel que fa a drets, obligacions, beneficis i accés a tots els drets i recursos.

Equitat Gènere

Bretxa salarial

Diferència existent entre els salaris percebuts pels treballadors d’ambdós sexes, calculada sobre la base de la diferència mitjana entre els ingressos bruts per hora de tots els treballadors. La bretxa salarial no significa així, una discriminació salarial directa ni que en llocs de treball iguals els sous percebuts per homes i dones són diferents ja que es refereix al total de sous rebuts per homes i dones.

Las raons de la bretxa salarial son estructurals i arrelades. Destaquem-ne les següents:

feminització de professions i àmbits amb sous més baixos;

“sostre de vidre”, o dificultat de les dones per accedir a llocs de responsabilitat i de direcció;

condicions laborals amb major temporalitat i reduccions de jornada, que resulten en una menor cotització d’hores anuals per part de les dones;

major nombre de dones que cobren el sou mínim (15% de dones per 5% d’homes);

distribució desigual del temps i les responsabilitats en les tasques de cura: les dones dediquen el doble de temps a aquestes tasques i menys temps i recursos als treballs remunerats econòmicament.

Segons l’última enquesta de l’Estructura Salarial de l’any 2017, la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya se situa en un 21,9%.

Segregació horitzontal

Segregació horitzontal

La segregació horitzontal designa la tendència de dones i homes a concentrar-se en diferents tipus (o sectors) d’activitat i ocupacions socialment vistes com “típicament femenines” o “típicament masculines”. Això comporta el confinament de les dones en un ventall més reduït d’ocupacions, sovint menys prestigiades socialment i per tant menys retribuïdes econòmicament. Alhora, aquesta distribució dificulta a les dones l’accés a altres llocs de treball que històricament no estan associats al gènere femení.

Segregació vertical

Segregació vertical

La segregació vertical es refereix a les dificultats específiques que experimenten les dones per a créixer i ascendir professionalment. Això és degut a que dones i homes es concentren en diferents nivells jeràrquics de treball (les dones ocupen els treballs de nivell inferior).

Sostre

Sostre de vidre

El concepte de “sostre de vidre” designa les barreres invisibles i subtils que impedeixen que les dones avancin en la seva carrera. Això fa que estiguin subrepresentades en els llocs directius i professionals, independentment de les seves qualitats, qualificacions, assoliments o compromís laboral.