MESURES DE MERCAT LABORAL

Treball i gènere

Algunes mesures de mercat laboral i gènere

A què ens referim quan parlem de “polítiques de temps”?

Les polítiques del temps són el conjunt de marcs normatius oficials i públics que apunten a aconseguir una distribució més equitativa i igualitària del temps, tenint en compte la tradicional divisió sexual del treball, en la qual les responsabilitats de les tasques de cura (pròpies de l’àmbit privat) recauen principalment en les dones i suposen en molts casos una doble presència o jornada de les dones i, per tant, un major desgast i una disminució del temps propi i d’oci.

Una de les més importants polítiques del temps és la de conciliació laboral i familiar, que és un dret consagrat en la legislació internacional i nacional sobre el mercat laboral i gènere.

Per què és necessària la discriminació positiva?

El Tribunal Constitucional d’Espanya reconeix la importància d’aplicar, en determinades situacions, “tractes diferenciats a favor de les dones amb la finalitat de corregir desigualtats de partida, d’eliminar situacions discriminatòries, d’aconseguir resultats igualadors i de pal·liar la discriminació soferta pel conjunt social de les dones”, especialment en l’àmbit laboral. En concret, aquest tracte diferencial en favor de les dones permet:

1

compensar discriminacions estructurals en l’exercici de drets com el treball, la progressió professional, la igualtat salarial, etc;

2

corregir la subrepresentació de les dones en l’esfera pública;

3

afavorir una equitat real entre homes i dones;

4

equiparar els rols de gènere, reduint els estereotips encara ben arrelats en la societat;

5

millorar les condicions de vida de les dones gràcies a la seva inclusió social de ple dret;

Conciliació i corresponsabilitat

La idea de conciliació remet a una participació equilibrada de dones i homes en la vida familiar i en el mercat de treball, gràcies a la reestructuració i reorganització dels sistemes laboral, educatiu i de recursos socials, a fi de fer efectiva la igualtat d’oportunitats en l’ocupació, modificar els rols i estereotips tradicionals i cobrir les necessitats d’atenció i cura de persones dependents.

El de corresponsabilitat és un concepte que va més enllà de la conciliació, ja que implica que homes i dones comparteixin responsabilitats, deures i drets mitjançant un repartiment equilibrat de les tasques domèstiques i les responsabilitats familiars amb la finalitat de distribuir de manera justa el temps de vida de dones i homes.

Així doncs, la corresponsabilitat implica no sols canvis a nivell normatiu, sinó també una reorganització dels rols socials i familiars d’homes i dones, amb una clara necessitat de compromís per ambdues parts. El pas de la conciliació a la corresponsabilitat exigeix un canvi d’actitud que situï la persona i els seus deures socials i personals en el centre de l’equitat voluntària en el repartiment de les tasques.

Què entenem per comunicació no sexista?

La comunicació manifesta la realitat i les construccions socials sobre els sexes, sovint fent palesos estereotips que la societat segueix cultivant en relació als homes i les dones. Aquesta comunicació pot expressar-se a través del llenguatge, però també a través d’imatges, icones i altres representacions visuals que transmeten rols, funcions i actituds sexistes.

A les empreses es recomana emprar formes de comunicació interna i externa no sexista, amb un llenguatge no excloent, com una via més per a aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones, erradicant les discriminacions vehiculades de manera més o menys subtil per la comunicació:

mostrant una imatge coherent amb el compromís de l’empresa amb una real igualtat d’oportunitats;

fent visible la presència i participació de les dones a l’empresa;

sensibilitzant sobre la qüestió de la igualtat tan dintre de l’empresa com de cara a l’exterior;

servint com a model d’expressió inclusiva, tan verbal com escrita;