QUINES OBLIGACIONS TENEN

LES EMPRESES?

Algunes recomanacions per a elles

Quines obligacions i recomanacions haurien de complir les empreses?

Existeixen d’una banda obligacions legals, concretades en mesures específiques que han d’aplicar les empreses per a caminar cap a la igualtat incloent l’entrada en vigor de la llei Orgànica de garantia legal de la llibertat social, coneguda com la llei “sí és sí”, i d’altra banda recomanacions de mesures eficaces en aquest sentit, formulades per l’Administració i entitats privades.

Obligacions i recomanacions per empreses.

Algunes d’aquestes obligacions legals són:

Elaborar un pla d’igualtat a l’empresa, amb mesures específiques i obligatòries, per a empreses amb més de 50 treballadors/es en plantilla.

Protocols de prevenció i tractament de l’assetjament sexual i per raons de gènere a la feina, obligatoris per a totes les empreses, per tal de promoure un entorn laboral que eviti l’assetjament, incloent els comesos en l’àmbit digital (ciberassetjament) i garanteixi el dret de les persones treballadores a no ser discriminades sexualment o per raó de gènere, el dret que les empara a la integritat física i psíquica, al respecte de la seva intimitat i a la deguda consideració a la seva dignitat.

Identificar i eliminar els obstacles que impedeixen a les dones accedir a llocs directius.

Mesures d’acció positiva que afavoreixin les dones en aquells àmbits en què estan subrepresentades o coneixen especials dificultats.

Registre actualitzat dels salaris del personal, desagregat per sexe.

Arbitrar procediments específics per la prevenció i detecció de conductes de violència sexual, així com donar a conèixer les denúncies o reclamacions que poden formular qui hagi sigut víctima d’aquest tipus de conductes, incloent les patides per l’àmbit digital.

Establir mesures per les que podran beneficiar-se totes les persones treballadores, tals com l’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, protocols d’actuació o formació al respecte.

Els treballadors i treballadores tenen dret a una reducció o reordenació del temps de treball, adequació del seu lloc de treball o suspensió de la relació laboral, a més, la víctima de violència sexual tindran dret a assistència integral, especialitzada i accessible per superar conseqüències físiques, psicològiques i socials.

Altres compromisos i recomanacions que les empreses poden i haurien d’adoptar per a la promoció de la igualtat:

Impartir a tota la plantilla formació en igualtat d’oportunitats i gènere. A més la llei inclou que les empreses han d’oferir aquesta formació per la protecció integral contra les violències sexuals a tota la plantilla. Es destaca la necessitat de formar a tota la plantilla en matèria d’assetjament, qualsevol de les formes de contractació laboral.

Ús de llenguatge no sexista en la comunicació interna i externa.

Elaboració periòdica de diagnòstics de la situació de l’empresa en matèria d’igualtat, amb indicadors específics i amb participació del personal. Incloent la violència sexual entre els riscos laborals concurrents i en la valoració dels riscos de l’empresa, havent d’informar i formar als seus treballadors.

Campanyes corporatives d’informació i sensibilització que incideixin en la igualtat com a valor diferencial de l’organització.

Comunicació interna sobre mesures adoptades, resultats aconseguits i beneficis per a l’empresa i el personal.

Mecanisme de participació que permeti a la plantilla donar informació i opinar sobre els efectes reals de les mesures adoptades.

Assegurar la transversalitat de les mesures en favor de la igualtat, implicant els diversos departaments de l’empresa i els grups de personal, sindicats, etc.

Política de Recursos Humans centrada en el talent, promovent per exemple l’anonimat dels CV com a estratègia per evitar els biaixos de gènere en els processos de selecció.

Plans de promoció professional que garanteixin la igualtat d’oportunitats per a homes i dones.

Per a motivar a les empreses, la llei exposa que les empreses que adeqüen la seva estructura i normes de funcionament establerts a la llei, seran reconegudes com a empreses per una societat lliure de violència de gènere.