QUÈ ÉS UN PLA D’IGUALTAT?

Igualtat també és diferència

Què és un pla d’igualtat?

El pla d’igualtat, de què ha de disposar tota empresa amb més de 50 persones en plantilla, és un document que consta d’una sèrie de mesures consensuades entre els representants de personal i de l’empresa per assegurar l’assoliment dels objectius d’igualtat de gènere a l’empresa.

Segons l’art. 46 de la Llei orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes:

“2. Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’igualtat podran contemplar, entre d’altres, les qüestions d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar i la prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de gènere”.

Els plans d’igualtat fixaran:

  • Els objectius concrets d’igualtat que es persegueixen.
  • Les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, així com eines i mètodes per mesurar la consecució.
  • L’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats

Beneficis de tenir un pla d’igualtat per a l’empresa.

L’elaboració i posterior posada en marxa d’un Pla d’Igualtat – al marge del compliment per part de l’organització de la imposició legal de la seva existència en els casos que hem vist-, suposa beneficis entre els quals poden destacar-se:

Millora de la imatge de l’empresa o corporació, en projectar una imatge més actual, compromesa amb la igualtat.

Millora de l’ambient laboral, mitjançant la promulgació de missatges de no discriminació, implantació de mesures per a la conciliació.

Eliminació de costos generats per la discriminació de gènere davant eventuals demandes dels treballadors.

Més oportunitats per a seleccionar i retenir persones amb talent.

Aprofitament de la formació aportada als treballadors / es dins d’una política de no-discriminació en aquesta matèria, etc.