QUÈ ÉS UN PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE?

Violència dins i fora de l’empresa

Què és un protocol contra l’assetjament sexual?

D’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, les empreses tenen l’obligació d’aplicar mesures concretes per a abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere elaborant un protocol que defineixi procediments específics per donar curs i solució als casos que puguin sorgir. Aquest protocol inclou mesures específiques que determinen:

les mesures de prevenció adoptades per l’empresa respecte aquest tipus d’assetjament (formació, elaboració de manuals, difusió, canvis en la cultura empresarial, etc.);

les accions i procediments que es posaran en marxa en cas que passi aquest tipus d’assetjament (definició dels recursos humans que formen una comissió d’assessorament i avaluen la gravetat dels fets, fases de desenvolupament del procés, etc.);

les conseqüències per al prevaricador d’aquesta mena d’assetjament, és a dir, les mesures disciplinàries.

…qualsevol comportament verbal o físic de naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu…”

…qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.”

  • Qualsevol conducta considerada com assetjament sexual segons què indica el Codi Penal.
  • Sol·licitar favors sexuals com a condicionants de l’ocupació (xantatge sexual, encara que no arribi a consumar).
  • Enviament de material sexual ofensiu (per exemple, fotografies a través del telèfon mòbil, missatges de text, cartes, etc.).
  • Procedir al contacte físic no desitjat amb la víctima (pessics, palmades, tocaments, etc).
  • Pressionar perquè la víctima accepti tenir relacions sexuals, o amenaçar amb represàlies si es nega a les peticions.
  • Fer gestos obscens d’índole sexual de forma continuada.
  • Preguntar constantment sobre la vida sexual d’una persona.

Què es la violència de gènere?

A la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, es defineix “violència de gènere” com aquella violència “que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, exerceixen sobre aquestes els que siguin o hagin estat els seus cònjuges o els que estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions afectives similars, fins i tot sense convivència”.

Què és un protocol de detecció de la violència de gènere i atenció a les víctimes?

Si passem un terç de la nostra vida jove i adulta treballant, l’entorn laboral esdevé un espai idoni per a detectar els casos de dones que pateixen violència de gènere i, a partir d’aquí, oferir-los-hi el suport necessari per a protegir-se i començar la seva pròpia fase de recuperació.

Aquestes accions de detecció, suport i acompanyament prenen forma de Protocol.

Amb caràcter general, en el Protocol es defineixen mesures i pautes de treball amb els següents objectius:

Sensibilitzar el personal de l’empresa per a que adopti una actitud proactiva i trenqui amb la tradicional cultura de tolerància i negació que perpetua la desigualtat de gènere i dóna origen a situacions de violència).

Formar el personal de l’empresa per a que estigui en condicions de detectar en el seu entorn les víctimes de la violència de gènere, en primer lloc, i sàpiga com oferir a aquestes persones un suport i acompanyament idonis, en segon lloc.

Oferir informació i impartir formació sobre els drets laborals que emparen les treballadores que pateixen violència de gènere per a que puguin conciliar la relació laboral amb les seves circumstàncies personals i/o familiars.

Prevenir la violència, protegir les víctimes i informar-les de les accions judicials que es poden emprendre contra els agressors.

Definir mesures de dret laboral destinades a atendre les treballadores que són víctima de violència de gènere (bestretes, canvi d’horari o de lloc de treball, etc).

Garantir la protecció de la dignitat de la dona i de l’home dins i fora de la feina i la transversalitat de les mesures.

  • Un 92% de les persones considera totalment inacceptable la violència de gènere.
  • Un 40 % considera que els maltractament verbals són violència de gènere.
  • Un 10% no considera que les relacions sexuals forçades siguin violència de gènere.

Font: Primer estudi sobre la percepció de la violència de gènere a la societat espanyola. Estudi del Centro de Investigaciones Sociológicas (2015).