RADIOGRAFIA

On som i d’on venim?

Història dels drets de les dones

 • 1789: Revolució francesa. Declaració del Drets de l’home i del ciutadà.
 • 1791: Olympia de Gouges publica la Declaració dels drets de les dones i la ciutadana. França.
 • 1792: Mary Wollstonecraft publica la Vindicació dels drets de la dona. Anglaterra.
 • 1857: Manifestació pel dret al treball i a unes condicions laborals dignes per a les dones. Nova York, 8 de març del 1857.
 • 1866: S’aprova i reconeix el treball professional de la dona i Congrés de l’Associació Internacional de Treballadors (AIT).
 • 1870: Es crea l’Associació per a l’Ensenyament de la Dona a Espanya.
 • 1872: Primera dona espanyola en entrar a la universitat: Elena Maseras. Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
 • 1893: Primer país que aprova el dret a vot de les dones: Nova Zelanda.
 • 1910:
  • Primera manifestació sufragista feminista a Barcelona.
  • A Espanya, les dones tenen dret al treball, però amb autorització del marit.
  • Les dones aconsegueixen el dret a estudiar a la universitat (més del 60% de les dones espanyoles eren analfabetes).
 • 1918: Neix l’Associació Nacional de Dones Espanyoles.
 • 1926: Dret a la propietat i a cobrar pel treball sense la mediació del pare o marit.
 • 1931: La constitució de 1931 estableix que el sexe no podrà ser “fonament de privilegi” i que els ciutadans de tots dos sexes tindran els mateixos drets.
 • 1931: Dret a vot de les dones a Espanya, impulsat per Clara Campoamor.
 • 1931: Primeres dones diputades a Espanya: Clara Campoamor (Partit Radical), Victoria Kent (Partit Radical Socialista) i Margarita Nelken (PSOE).
 • 1933: Primeres eleccions generals on les dones poden votar.
 • 1936: Primera dona ministra a Espanya: Federica Montseny, ministra de Sanitat i Assistència Social.

Guerra Civil i Franquisme

Període de gran retrocés en els drets de les dones conquistats prèviament a Espanya.

 • 1938: El Fuero del Trabajo “allibera” a la dona casada del treball “al taller i la fàbrica”.
 • 1948: Declaració Universal del Drets Humans. Fins la Constitució del 1978, Espanya no la reconeix com una font de dret.
 • 1950: Es prohibeix que les dones tinguin contracte de treball, carnet de conduir, passaport i compte bancari sense l’autorització del marit. Una dona no pot ser diplomàtica, jutgessa, notària, inspectora d’Hisenda o registradora.
 • 1957: Es prohibeix treballar en indústries químiques, construcció i mineria.
 • 1961: La Llei dels Drets Polítics, Professionals i de Treball de la Dona permet a les dones casades treballar fora de casa.
 • 1966: Les dones ja poden ser jutgesses i fiscals, tot i que no passarà fins el 1977.

Transició i democràcia

 • 1975: L’ONU declara el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona. Primeres Jornades per l?Alliberament de la Dona. Madrid, 6,7 i 8 de desembre.
 • 1976: Llei de Reforma Laboral. Millora l’autonomia laboral i els permisos de maternitat.
 • 1977: Pactes de la Moncloa. Es despenalitza l’adulteri, la convivència sense matrimoni, els anticonceptius i es canvia l’edat de la dona per contemplar el delicte de violació.
 • 1978: La Constitució Espanyola declara la no discriminació entre homes i dones. les dones recuperen l’autonomia amb els contractes de treball, carnets de conduir, passaports i comptes bancaris.
 • 1981: Llei del divorci. S’equipara jurídicament el marit i la dona en el matrimoni i en la pàtria potestat. S’aprova l’avortament en tres supòsits.
 • 2004: S’aprova la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 • 2010: S’aprova la Llei de salut Sexual i reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs.
 • 2014: Espanya ratifica el Conveni d’Istanbul del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica.

Desigualtat laboral: RADIOGRAFIA

La desigualtat entre homes i dones s’ha anat reduint en els darrers 12 anys però en els últims dos s’ha estancat. En alguns àmbits, com les noves tecnologies o els càrrecs de responsabilitat fins i tot ha augmentat.

Font: Observatori Dona, Empresa i Economia i Cambra de Comerç de Barcelona

Condicions laborals

6.350€

Bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya segons dades de l’any 2018, cosa  que significa que les dones cobren prop de 22% menys que els homes. 

radiografia bretxa salarial

35

Edat en què la bretxa salarial augmenta especialment; l’inici de l’edat reproductiva.

igualtat de gènere

2.886 i 15.095

A Catalunya, les dones tenen ocupacions amb salaris més baixos i on la bretxa és més gran. L’any 2019, la bretxa a les ocupacions elementals i serveis de restauració, personals i venda (en què s’ocupen més del 30% de les dones) tenien uns salaris mitjans de 2.886 i 15.095 euros bruts anuals i una bretxa del 31, 78% i del 33,73% respectivament.

condicions laborals

Taxa de temporalitat a Catalunya

7 de 10

Contractes a temps parcial estan signats per dones. Segons les enquestes, el motiu de fer servir aquesta modalitat de contractació entre el 63,6% de les dones de 35 a 44 anys és la necessitat de tenir cura de persones dependents.

Contractació dones

Conciliació

Conciliació laboral

70%

Percentatge de tasques de la llar que fan les dones.

2h 20min

L’edat a partir de la qual augmenta especialment la bretxa salarial, coincidint amb l’inici de l’edat reproductiva.

igualtat de gènere

Taxa d’ocupació de dones i homes sense fills.

igualtat de gènere

Taxa d’ocupació de dones i homes quan tenen fills.

igualtat de gènere

Les dones agafessin el 92,85% de les excedències per tenir cura de filles i fills a Catalunya el 2018, mentre que els homes només el 7,15%.

igualtat de gènere

Segons dades de l’EPA, un 22,5% de les dones enquestades van reduir el nombre d’hores treballades per tenir cura de fills i filles mentre que només un 3,3% dels homes ho van fer.

igualtat de gènere

Segons dades de l’EPA, un 22,5% de les dones enquestades van reduir el nombre d’hores treballades per tenir cura de fills i filles mentre que només un 3,3% dels homes ho van fer.

igualtat de gènere

Percentatge de persones treballadores que fan activitats de cura i educació dels fills o nets cada dia.

igualtat de gènere

Percentatge de persones treballadores que fan activitats domèstiques i de cuina cada dia.

2%

Parelles que opten per cedir el permís de maternitat al pare. La mare té dret a cedir el permís al pare si els dos treballen. Però a la pràctica aquesta alternativa és anecdòtica.

35%

Dones espanyoles han patit efectes a la feina quan del naixement dels seus fills o filles, ja sigui un canvi d’hora- ris, reducció d’hores o haver de demanar un permís o excedència, entre d’altres.

Assetjament sexual

1 de cada 5

igualtat de gènere

Dones assetjades sexualment ho han estat en l’àmbit laboral. Segons dades del 2020, del total de dones de 16 anys o més residents a Espanya, el 40,4% ha patit assetjament sexual en algun moment de la seva vida, de les quals un 17,3% ho han estat per part d’algú del treball.

Dades assetjament sexual

Pèrdua talent

dones

32.595

Dones amb formació superior que han abandonat prematurament la seva professió. La causa és fonamentalment la manca de conciliació. A nivell europeu, la taxa d’ocupació de les dones entre 20 i 49 anys es redueix 15 punts percentuals quan tenen un nadó.

dones

58,8%

La majoria de persones graduades universitàries són dones. Però les professores d’universitat només són un 33,1% i la proporció baixa al 13% en les catedràtiques.

dones

20%

És la bretxa salarial que pateixen les dones amb estudis universitaris. A Catalunya, la bretxa salarial entre dones i homes creix a estudis cursats menors: amb estudis inferiors a la primària la bretxa és d’un 35,15%, i amb llicenciatures, doctorats universitaris o similars la bretxa cau fins al 19,83%.

Càrrecs directius

Un dels àmbits que concentra més desigualtat és el dels càrrecs de responsabilitat, tant pel que fa a la presència de les dones com a la bretxa salarial. La situació només millora una mica a la política i als consells d’administració a causa dels requisits legals.

31,17%

Proporció de dones al consell d’administració de les 35 empreses de l’Ibex. El percentatge de conse- lleres executives en aquestes grans corporacions no arriba al 5%. A més a més, les 92 empreses restants del mercat continu només arriben a un 22,9% de mitjana de presència femenina als seus consells i deu empreses segueixen sense dones al seu consell. Com més grans les organitzacions, més difícil de trencar és el sostre de vidre i més enganxi- fós el terra. La Llei d’Igualtat fixa que les grans empreses han de tenir almenys un 40% de dones als consells d’administració, però no ha servit per acon- seguir la paritat en la direcció de les companyies.

igualtat de gènere

378.200

Dones que ocupen llocs de treball científics i intel·lectuals, un 31% més que homes. Les dones ocupen un lloc fonamental en el funcionament d’institucions i empreses, però el sostre de vidre dificulta la seva promoció.