SERVEIS FUNDACIÓ SORLI

Què t’oferim?

Pla d’igualtat 

Protocol contra l’assetjament sexual

Informe registre retributiu

Formacions

PLA D’IGUALTAT

servei pla igualtat empreses

Pla d’Igualtat a l’empresa: compleix amb la legislació vigent

Un Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures adoptades per una empresa per aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.

Aquesta llei garanteix la igualtat d’oportunitats i estableix les directrius per a evitar qualsevol tipus de discriminació per gènere que pugui donar-se en l’empresa.

Qui hi està obligat?

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, obliga a les empreses amb una plantilla superior a 50 persones treballadores i en aquelles vinculades per conveni col·lectiu, dissenyin i implementin un Pla d’Igualtat.

Incomplir amb la LOI pot suposar sancions econòmiques de fins a 187.515 €.

Avantatges

 • Compleix amb els requisits legals d’aplicació
 • Disminueix l’absentisme laboral.
 • Disminueix la rotació.
 • Prioritza l’empresa per a l’adjudicació de contractes públics i subvencions.
 • Incrementa la productivitat i la qualitat del servei.
 • Augmenta l’atracció, contractació i fidelització de personal qualificat.
 • Millora la imatge de l’entitat.

Com t’ajudem?

T’oferim 5 sessions completes amb una consultora sènior en Plans d’Igualtat per a donar-te suport en els punts en què ho necessitis:

 • Comissió d’igualtat

 • Diagnòstic

 • Mesures

 • Registre

 • Etc

 • T’elaborem l’informe de diagnòstic de situació de gènere, determinant les àrees de millora de l’empresa.

 • Et recolzem en la constitució i la coordinació de la comissió del Pla d’Igualtat.

 • T’ajudem en la interpretació de la bretxa salarial.

 • Planifiquem i elaborem el Pla d’Igualtat, especificant els objectius, les mesures a adoptar i les àrees de treball implicades i, en conseqüència, proposant un calendari d’actuació.

 • Elaborem els protocols contra la discriminació i contra l’assetjament sexual per raó de sexe.

 • Adaptem els Plans d’Igualtat elaborats abans del 2020 al compliment dels RD 901 i 902 /2020.

 • Avaluem i fem el seguiment de Plans d’Igualtat.

 • Identifiquem mesures i planifiquem la implementació especificant els objectius, les accions a adoptar i els empleats dirigits i, en conseqüència, proposant un calendari d’actuació en matèria d’igualtat.

T’oferim serveis de suport i assessorament (virtuals i presencials), per tal d’enfortir els processos d’igualtat i el disseny de projectes relacionats amb aquest objectiu amb fórmules adaptades a les especificitats de la teva empresa i, sobretot, en clau pràcticaper a facilitar la seva implantació efectiva.

Impartim formació dirigida a la comissió d’igualtat, equips directius, comandaments  mitjos i/o a tota la plantilla.

Desenvolupem tallers sobre igualtat i diversitat, conciliació i corresponsabilitat, detecció de biaixos inconscients, llenguatge inclusiu, lideratge etc.

PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL

SERVEI PROTOCOL CONTRA ASSETJAMENT SEXUAL

Protocol contra l’assetjament sexual

El Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de gènere és un document que té com a objectiu establir un procediment d’actuació en casos d’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i orientació sexual.

A través del protocol, també s’estableix una declaració d’intencions de tolerància zero a l’assetjament i l’adopció de mesures (codi de bones pràctiques, accions formatives i campanyes informatives) per facilitar l’erradicació de l’assetjament.

Qui hi està obligat?

Els articles 48.1. i 48.2 de la Llei Orgànica 3/2007,que cerca la igualtat efectiva de dones i homes, estableixen l’obligació  de protegir a les i els treballadors de les situacions d’assetjament sexual desenvolupant un protocol d’assetjament. Aquest protocol també ha d’anar acompanyat d’un exercici de sensibilització sobre l’assetjament sexual i per raó de sexe amb les mesures que s’hagin negociat amb la representació legal de les persones treballadores.

Totes les empreses, independentment del nombre de persones que integren la plantilla, estan obligades a desenvolupar mesures d’actuació, protecció i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Avantatges

 • Compleix amb els requisits legals d’aplicació.
 • Redueix el risc psicosocial associat a l’assetjament sexual.
 • Aconsegueix un entorn de treball més saludable.
 • Comporta una millora de la productivitat.
 • Millora de l’entorn de treball i redueix el conflicte laboral.

Com t’ajudem?

T’oferim sessions completes amb una consultora sènior en el protocol contra l’assetjament sexual per a donar-te suport en els punts en què ho necessitis:

 • Creació de la comissió del protocol

 • Procés de les denúncies

 • Comunicació interna

 • Sensibilització de la plantilla

 • Etc

Elaborem el teu protocol tenint en compte les particularitats  de la teva organització (sector, mida, centres de treball, riscos laborals etc.).

Però això no és tot, ja que a la Fundació SORLI encara et proposem anar més enllà amb el nostre sistema de recollida de dades. Aquest sistema consisteix en la “infiltració” d’una professional en l’empresa durant el període previ a l’elaboració del protocol.

L’infiltrat o la infiltrada conviu en l’empresa durant un període de 7 a 15 dies, fent-se passar per una persona treballadora amb l’objectiu d’identificar els espais i les situacions de risc.

Aquest sistema també ens proporciona més informació per elaborar la formació sobre l’assetjament sexual específic per a cada empresa.

Si vols garantir un entorn laboral lliure de  violències masclistes, anima’t a posar en marxa aquest innovador mètode.

T’oferim serveis de suport i assessorament (virtuals i presencials), per tal d’enfortir els processos d’igualtat i el disseny de projectes relacionats amb aquest objectiu amb fórmules adaptades a les especificitats de la teva empresa i, sobretot, en clau pràcticaper a facilitar la seva implantació efectiva.

 • Formació especifica per a la comissió del protocol.

 • Formació a la Direcció i /a tota la plantilla.

REGISTRE RETRIBUTIU

SERVEI REGISTRE SALARIAL

El registre retributiu

El registre retributiu és un document que recull els salaris de totes les persones treballadores. Els salaris han d’anar desglossats en funció de la categoria professional o el lloc de treball i el sexe; i ha d’incloure necessàriament els valors dels salaris base, els complements salarials i els ingressos extrasalarials.

Aquests càlculs ens permetran detectar el lloc on s’originen aquestes diferències i, en conseqüència, podrem prendre mesures per corregir les possibles desviacions.

Si l’empresa compta amb un Pla d’Igualtat, el RD estipula que s’ha de presentar conjuntament amb el registre, una auditoria retributiva, on quedin justificades totes les bretxes salarials que siguin superiors al 25%.

Qui hi està obligat?

Amb l’entrada en vigor del RD 902/2020, totes les empreses tenen l’obligació de presentar el registre retributiu.

En cas que l’empresa compti amb un Pla d’Igualtat, el registre retributiu es converteix en una auditoria retributiva.

La diferència entre registre i auditoria retributiva és que aquesta última presenta justificació en cadascuna de les bretxes salarials que se situïn per sobre del 25%.

Avantatges

 • Compleix amb els requisits legals d’aplicació.
 • Impulsa la transparència salarial per a evitar la bretxa salarial entre dones i homes.

FORMACIONS

Formació i acompanyament

Formacions a mida per a l’empresa

El treball per la igualtat de gènere pot semblar a voltes una mica abstracte, potser desconnectat de la realitat quotidiana de les empreses.

És per això que t’oferim serveis de suport i assessorament (virtuals i presencials), per tal d’enfortir els processos d’igualtat i el disseny de projectes relacionats amb aquest objectiu amb fórmules adaptades a les especificitats de cada empresa i, sobretot, en clau pràcticaper a facilitar la seva implantació efectiva.

Com t’ajudem?

 • Sensibilització.
 • Introducció a l’equitat de gènere.
 • Formació bàsica i avançada (tallers i cursos especialitzats).
 • Píndoles formatives (mòduls d’actualització).
 • Sessions monogràfiques.
 • Sessió de sensibilització inicial de 2 hores a l’empresa.
 • Tres formacions anuals de 4 hores de durada cadascuna.
 • Adaptades a cada empresa.
 • Adaptades a un grup d’empreses.

Testimonis

Angel Romero Polanco, Gerente de Fincas San Andrés

Mireia Aguilar Badia, Administradora d’Espai propi i Avita CAT

Xavier Montserrat Bages, Gerent de SERRA Experiència Inmobiliària, S.L

Candelaria Santamarta Casado, responsable de RRHH a Motor Tàrrega Trucks 360

Ricard Sancho Farré, Tècnic de RRHH a Motor Tàrrega Trucks 360

Oriol Larisa Cabús, Responsable del Protocol a la Fundació Viver de Bell-lloc

Elisenda Dalmau Miranda, Directora de Comunicació a Kubik Data

Recorda!

Totes les empreses amb més de 50 persones treballadores estan obligades a disposar d’un Pla d’Igualtat. Pots veure els terminis per nombre de treballadors a continuació:

Més de 250

Han de tenir implantat el Pla d’Igualtat.

Llei Orgànica 3/2007

De 151 a 250

Han de tenir implantat el Pla d’Igualtat.

Des del 7 de març de 2020

De 101 a 150

Han de tenir implantat el Pla d’Igualtat.

Data límit 7 de març de 2021

De 50 a 100

Han de tenir implantat el Pla d’Igualtat.

Data límit 7 de març de 2022

Demana informació sense compromís!

Contacta amb nosaltres per demanar més informació, assessorament personalitzat o un pressupost sobre els nostres serveis en matèria de Plans d’Igualtat.

  Nº treballadors/es

  A la Fundació SORLI implantem plans d’igualtat a entitats públiques i privades de Catalunya.

  Donem assessorament realitzant la redacció, implementació i registre del pla d’igualtat de forma eficaç.